หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 


 

 

 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
   
 
ตำบลโพธิ์ประสาท เดิมขึ้นกับตำบลสำโรงชัย อำเภอท่าตะโก ต่อมาได้แยกออกมาจากตำบลสำโรงชัยมาตั้งเป็น ตำบลโพธิ์ประสาท เมื่อปี พ.ศ. 2518 ประวัติคำว่า “โพธิ์ประสาท” มาจากชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งตั้งอยู่ริมห้วย ซึ่งเป็นทางผ่าน และชาวบ้านได้ใช้น้ำในลำห้วยนี้ อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร ชาวบ้านเรียกติดปากกันมาว่า ลำห้วยโพธิ์ประสาท ต่อมามีผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน และแยกเป็นตำบลใหม่ตั้งชื่อตามลำห้วย ชื่อว่า “ตำบลโพธิ์ประสาท” มาจนถึงปัจจุบัน
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท ตั้งอยู่ เลขที่ 235 หมู่ 8 บ้านหนองยอ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ทางทิศใต้ประมาณ 23.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 134.16 ตารางกิโลเมตร
 
 
   
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
 
 
   
 

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา และมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอนทั่วทั้งตำบล แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
   
 

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
   
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม รองลงมาเป็นการเพาะปลูก รับจ้าง ค้าขาย และการเลี้ยงสัตว์อาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ
ด้านการเพาะปลูก ประชาชนภายในตำบลส่วนใหญ่ มีรายได้มาจากเกษตรกรรมเพาะปลูก พืชที่นิยมปลูกกันมาก ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย ข้าวฟ่าง พริก ถั่วมันต่างๆ
ด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน และนำบางส่วนมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม ของครอบครัว สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ โค สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น โดยเลี้ยงแบบปล่อยให้หาอาหารกินเอง ตามธรรมชาติ
ด้านอุตสาหกรรม ยังเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน เช่น หัตถกรรมพื้นบ้านจักรสาน กลุ่มทอผ้า กลุ่มผลไม้ดูดกลิ่น และกลุ่มน้ำพริกแปรรูปสตรีแม่บ้าน
 
   
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,784 คน แยกเป็น

ชาย 3,363 คน คิดเป็นร้อยละ 49.57

หญิง 3,421 คน คิดเป็นร้อยละ 50.43
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,978 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 50.57 คน/ตารางกิโลเมตร
 
   
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านบ่อไทยสามัคคี 352 362 714 187  
2   บ้านไร่ประชาสรรค์ 319 336 655 201
  3   บ้านไร่เกษตรสวรรค์ 328 337 665 199  
4   บ้านตะเคียนทอง 224 217 441 122
  5   บ้านโพธิ์ประสาท 347 351 698 192  
6   บ้านโค้งสวอง 273 286 559 173
  7   บ้านหนองปลาย 293 287 580 150  
8   บ้านหนองยอ 325 332 657 214
  9   บ้านคีรีล้อม 177 149 326 96  
10   บ้านผาลาด 170 175 345 96
  11   บ้านแถลงพันธ์ 246 244 490 144  
12   บ้านหนองต้น 138 162 300 89
  13   บ้านหนองยอเหนือ 171 183 354 115  
    รวมทั้งสิ้น 3,363 3,421 6,784 1,978