หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" โพธิ์ประสาทน่าอยู่ เชิดชูผู้สูงวัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับทุกองค์กร "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ นว 0023.2 /ว17013 หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่งฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/632 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13303 โครงการเศรษฐกิจฐานราก [ แนบ1 ]  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13286 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13320 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว14861 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/525 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/526 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/527 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12741 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12699 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
 
 
 
 
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ด่วน กค. มท 0803.3/ว1594  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) กพส. มท 0810.7/ว1593  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง สน.บถ. มท 0809.4/ว22  [ 23 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/1590  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) กศ. มท 0816.3/ว1567  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1575  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1574  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 


ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 [ 23 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 157 


วิสามัญครั้งที่ 8 [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 166 


วิสามัญ ครั้งที่ 7 [ 9 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 167 
   
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 ก.ค. 2564)    อ่าน 1289  ตอบ 1  
Smart CCTV By TOT (8 พ.ค. 2564)    อ่าน 451  ตอบ 0  
จะขึ้นทะเบียนเด็กได้เมื่อไร (30 เม.ย. 2564)    อ่าน 94  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 


จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อไทยสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพ สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง โดยวิธีเฉพา [ 23 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อชุดแรกรับสำหรับผู้ป่วยและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนาม โดยวิธีเฉพ [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพ สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงและผู้มาจากพื้นที่สีแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราค [ 12 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราค [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]อาหารเสริม (นม) เดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมงานดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า - หลัง หมู่ที่ [ 30 มิ.ย. 2564 ]ต่อเติมห้องแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 29 มิ.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงเปลี่ยนวัสดุมุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท (หลังเก [ 29 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
อบต.โคกเดื่อ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกเดื่อ รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นคร [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองเบน เรื่อง เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้าศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของเทศบาลตำบลหนอง [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.พนมเศษ ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.พนมเศษ ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยร่วม ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำสาธารณะ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยร่วม ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำสาธารณะ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณร [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองปลิง ประชุมศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โคกเดื่อ ออกฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโควิด ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของสถ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยร่วม ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำสาธารณะ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เก้าเลี้ยว ร่วมปลูกต้นเฟื่องฟ้า เพื่อปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สายมหาโพธิ์ เก้าเลี้ยว [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
   
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริก

อาคารแสดงวัตถุโบราณสมัยทวารวดี
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โพธิ์ประสาท พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อสารในตำบล
  ถนนในหมู่บ้าน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 9 ม.ค. 2561
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 098-594-5961
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท