หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" โพธิ์ประสาทน่าอยู่ เชิดชูผู้สูงวัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับทุกองค์กร "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
เรื่อง   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ในประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  3  ตำแหน่ง  3  อัตรา
  ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน     1     อัตรา
2) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน     1     อัตรา
              (รถบรรทุกน้ำ)
3) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก                                   จำนวน     1     อัตรา
การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรและสถานที่รับสมัครสอบ
- ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 08.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
-ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรมีสิทธิเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมกับใบสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครฯ พร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน  3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบหลังรูปด้วย
2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลที่กำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร  จำนวน 1 ฉบับ
          4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  จำนวน 1 ฉบับ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันรับสมัคร กรณีหลักฐานดังกล่าว เป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย
          6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล และอื่นๆ  (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมการสมัครฯ  ตำแหน่งละ   100.-  บาท  


หมายเหตุ = วันดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ม.ค. 2562 เวลา 13.52 น. โดย คุณ พิตตาภรณ์ สร้อยนาค

ผู้เข้าชม 416 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 098-594-5961