หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" โพธิ์ประสาทน่าอยู่ เชิดชูผู้สูงวัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับทุกองค์กร "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕62  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕62
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ในประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก                           จำนวน     ๑     อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑)  มีสัญชาติไทย
(๒)  อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคต้องห้ามดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
3. การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรและสถานที่รับสมัครสอบ
3.1 ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท ตั้งแต่วันที่ ๑2 - ๒1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)
3.2 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรมีสิทธิเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมกับใบสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครฯ พร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน  ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบหลังรูปด้วย
4.2 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
4.3 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลที่กำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร  จำนวน ๑ ฉบับ
4.4 สำเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  จำนวน
๑ ฉบับ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันรับสมัคร กรณีหลักฐานดังกล่าว เป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย
4.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล และอื่นๆ  (ถ้ามี)
5.มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสายวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร
     ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมการสมัครฯ  ตำแหน่งละ   ๑๐๐.-  บาท  
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ ๒5 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท และทางเว็ปไซต์ www.phoprasat.go.th หรือที่ Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท โดยจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62          

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 11.08 น. โดย คุณ สุกัญญา บุญประดับ

ผู้เข้าชม 282 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 061-271-000-2