หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" โพธิ์ประสาทน่าอยู่ เชิดชูผู้สูงวัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับทุกองค์กร "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 

 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจของ พนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕63  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปี ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
.....................................................................
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.   ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ฟังบรรยาย หัวข้อ การสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบในการ
                                                 ปฏิบัติหน้าที่ราชการ     บรรยายโดยนายอภิวัฒน์   ยอดทอง
                                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด และเลขานุการพุทธวจน
                                                    สถาบันนครสวรรค์
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ฟังบรรยาย หัวข้อ คุณธรรมสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติ
                                                    หน้าที่ให้ประสบความสำเร็จ  บรรยายโดย นายแพทย์อดิศร
                                                    วรรธนะภูติ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พุทธวจนสถาบันนครสวรรค์  
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฟังบรรยาย หัวข้อ การเป็นฆราวาสชั้นเลิศตามคำสอน
                                                    พระพุทธเจ้า  จะมีผลให้การดำเนินชีวิตและการทำงานมีความ
                                                    เจริญรุ่งเรือง โดย อาจารย์กวี  ไม้ลำดวน  รองประธานพุทธวจน
                                                    สถาบันนครสวรรค์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากสหรัฐอเมริกา)  
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ฟังบรรยาย หัวข้อ จิตสำนึกในการทำหน้าที่ตามหลักเรื่องทิศ ๖
                                                     คุณและโทษของ สุจริตกับทุจริต  โดยอาจารย์บุญสม  ทาสีศร  
                                                    รองประธานพุทธวจนสถาบันนครสวรรค์  
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ฟังบรรยาย หัวข้อ  กรรมและภพภูมิ  บรรยายโดย  อาจารย์      
                                                    พรรนิภา โพธิ์มูล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ  จากโรงพยาบาล
                                                    สวรรค์ประชารักษ์ และ อาจารย์สมพงษ์  ศักดิ์พิพัฒน์
เวลา ๑๕.๐๐ -๑๖.๓๐ น.   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ นำสาธยายพระสูตร  ฝึกปฏิบัติภาวนาอานา
                                                    ปานสติสมาธิ ตอบข้อซักถาม มอบหนังสือธรรมะ  ปิดการ
                                                    ฝึกอบรม และบันทึกภาพร่วมกัน นำการสัมมนาโดย นายแพทย์
                                                    อดิศร  วรรธนะภูติ และทีมวิทยากร  

.............................................................................................................................................................

หมายเหตุ  การแต่งกายโทนสีขาวหรือ เสื้อสีขาว

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 10.26 น. โดย คุณ สุกัญญา บุญประดับ

ผู้เข้าชม 190 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 098-594-5961