หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" โพธิ์ประสาทน่าอยู่ เชิดชูผู้สูงวัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับทุกองค์กร "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 

 
“โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3”  
 

ประมวลกิจกรรม“โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3”ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาทได้เสนอขอรับงบประมาณจาดกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยเริ่มต้นใน พื้นที่ 3 หมู่บ้านในตำบลโพธิ์ประสาท ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี หมู่ 6 บ้านโค้งสวอง หมู่ 7 บ้านหนองปลาย โดยได้ความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้แก่ พนักงานส่วนตำบลโพธิ์ประสาท แกนนำชุมชน ของหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 3 หมู่บ้าน พนักงานครู นักเรียน ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านต้นแบบ ทั้ง 3 โรงเรียน 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ประสาท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อไทยสามัคคี ประชาชนในชุมชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่
แผนงานที่ 1 การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
1.การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 หมู่บ้าน
2.การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
3.ศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง
แผนงานที่ 2 การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยชุมชน สถานประกอบการ หรือสถาบันการศึกษา/โรงเรียน
2.1 การคัดแยกขยะอินทรีย์
ถังขยะเปียกในครัวเรือน
(2) ห่มดิน
2.2 การคัดแยกขยะรีไซเคิล
(1) ขยะดีมีประโยชน์
(2) ธนาคารขยะในโรงเรียน
2.3 การคัดแยกขยะอันตราย
2.4 การคัดแยกขยะทั่วไป
(1) หมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย
แผนงานที่ 3 การจัดการแต่ละประเภท (เก็บ รวบรวม กำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)
3.1 การจัดการขยะอินทรีย์
3.2 การจัดการขยะรีไซเคิล
(1) สิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล
3.3 การจัดการขยะอันตราย
(1) รวมและนำส่งขยะอันตรายในพื้นที่
3.4 การจัดการขยะทั่วไป
               (1 สิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไปในสถานศึกษา
แผนงานที่ 4 การติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียน
4.1 การติดตาม ประเมินผล
4.2 การถอดบทเรียน สรุปบทเรียนและจัดทำรายงาน


 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 13.26 น. โดย คุณ สุกัญญา บุญประดับ

ผู้เข้าชม 57 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/120

ลำดับภาพที่ 2/120

ลำดับภาพที่ 3/120

ลำดับภาพที่ 4/120

ลำดับภาพที่ 5/120

ลำดับภาพที่ 6/120

ลำดับภาพที่ 7/120

ลำดับภาพที่ 8/120

ลำดับภาพที่ 9/120

ลำดับภาพที่ 10/120

ลำดับภาพที่ 11/120

ลำดับภาพที่ 12/120

ลำดับภาพที่ 13/120

ลำดับภาพที่ 14/120

ลำดับภาพที่ 15/120

ลำดับภาพที่ 16/120

ลำดับภาพที่ 17/120

ลำดับภาพที่ 18/120

ลำดับภาพที่ 19/120

ลำดับภาพที่ 20/120

ลำดับภาพที่ 21/120

ลำดับภาพที่ 22/120

ลำดับภาพที่ 23/120

ลำดับภาพที่ 24/120

ลำดับภาพที่ 25/120

ลำดับภาพที่ 26/120

ลำดับภาพที่ 27/120

ลำดับภาพที่ 28/120

ลำดับภาพที่ 29/120

ลำดับภาพที่ 30/120

ลำดับภาพที่ 31/120

ลำดับภาพที่ 32/120

ลำดับภาพที่ 33/120

ลำดับภาพที่ 34/120

ลำดับภาพที่ 35/120

ลำดับภาพที่ 36/120

ลำดับภาพที่ 37/120

ลำดับภาพที่ 38/120

ลำดับภาพที่ 39/120

ลำดับภาพที่ 40/120

ลำดับภาพที่ 41/120

ลำดับภาพที่ 42/120

ลำดับภาพที่ 43/120

ลำดับภาพที่ 44/120

ลำดับภาพที่ 45/120

ลำดับภาพที่ 46/120

ลำดับภาพที่ 47/120

ลำดับภาพที่ 48/120

ลำดับภาพที่ 49/120

ลำดับภาพที่ 50/120

ลำดับภาพที่ 51/120

ลำดับภาพที่ 52/120

ลำดับภาพที่ 53/120

ลำดับภาพที่ 54/120

ลำดับภาพที่ 55/120

ลำดับภาพที่ 56/120

ลำดับภาพที่ 57/120

ลำดับภาพที่ 58/120

ลำดับภาพที่ 59/120

ลำดับภาพที่ 60/120

ลำดับภาพที่ 61/120

ลำดับภาพที่ 62/120

ลำดับภาพที่ 63/120

ลำดับภาพที่ 64/120

ลำดับภาพที่ 65/120

ลำดับภาพที่ 66/120

ลำดับภาพที่ 67/120

ลำดับภาพที่ 68/120

ลำดับภาพที่ 69/120

ลำดับภาพที่ 70/120

ลำดับภาพที่ 71/120

ลำดับภาพที่ 72/120

ลำดับภาพที่ 73/120

ลำดับภาพที่ 74/120

ลำดับภาพที่ 75/120

ลำดับภาพที่ 76/120

ลำดับภาพที่ 77/120

ลำดับภาพที่ 78/120

ลำดับภาพที่ 79/120

ลำดับภาพที่ 80/120

ลำดับภาพที่ 81/120

ลำดับภาพที่ 82/120

ลำดับภาพที่ 83/120

ลำดับภาพที่ 84/120

ลำดับภาพที่ 85/120

ลำดับภาพที่ 86/120

ลำดับภาพที่ 87/120

ลำดับภาพที่ 88/120

ลำดับภาพที่ 89/120

ลำดับภาพที่ 90/120

ลำดับภาพที่ 91/120

ลำดับภาพที่ 92/120

ลำดับภาพที่ 93/120

ลำดับภาพที่ 94/120

ลำดับภาพที่ 95/120

ลำดับภาพที่ 96/120

ลำดับภาพที่ 97/120

ลำดับภาพที่ 98/120

ลำดับภาพที่ 99/120

ลำดับภาพที่ 100/120

ลำดับภาพที่ 101/120

ลำดับภาพที่ 102/120

ลำดับภาพที่ 103/120

ลำดับภาพที่ 104/120

ลำดับภาพที่ 105/120

ลำดับภาพที่ 106/120

ลำดับภาพที่ 107/120

ลำดับภาพที่ 108/120

ลำดับภาพที่ 109/120

ลำดับภาพที่ 110/120

ลำดับภาพที่ 111/120

ลำดับภาพที่ 112/120

ลำดับภาพที่ 113/120

ลำดับภาพที่ 114/120

ลำดับภาพที่ 115/120

ลำดับภาพที่ 116/120

ลำดับภาพที่ 117/120

ลำดับภาพที่ 118/120

ลำดับภาพที่ 119/120

ลำดับภาพที่ 120/120
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 098-594-5961