หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายวิรัตน์​ สีแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" การบริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา
ประชาร่วมคิดทำ นำพาโพธิ์ประสาทเจริญ "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
-------------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราว 2,000.- บาท รวมอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,400.- บาท
1.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000.- บาท รวมอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,000.- บาท
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 และที่แก้ไขและที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการ ทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการท้องถิ่น (ในวันที่ทำสัญญาจ้าง)
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท ไม่รับสมัคร พระภิกษุหรือสามเณร ตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-7461
3.2 วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ ด้วยลายมือของตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ข้อ 4
สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ประสาท จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้ง
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรับสมัคร ดังนี้
4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุลไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกใบ จำนวน 3 รูป
4.4 ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์กำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
4.5 สำเนาวุฒิการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร
4.6 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง จากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งรับรองว่ามีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ)
4.7 สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.8 สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด เอ 4 เท่านั้น
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย และหากผู้ใดใช้เอกสารอันเป็นเท็จ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท จะดำเนินการคดีตามกฎหมายต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2566 เวลา 11.18 น. โดย คุณ สุกัญญา บุญประดับ

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 099-271-7355