หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
   
   
ภายในตำบลอาศัยเส้นทางคมนาคมทางบก โดยรถยนต์มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่

ทางหลวงแผ่นดิน 3 เส้นทาง คือ หมายเลข 3330, 3420 และ 11

ถนนลาดยางในหมู่บ้าน 4 เส้นทาง คือ หมู่ที่ 4 และ 2, 3, 5

ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมี 4 เส้นทาง คือ หมู่ที่ 3, 7 และ 8, 12

ถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้านมี 23 เส้นทาง
 
 
   
     
ลักษณะของดิน ในพื้นที่เป็นดินร่วน ปนทราย พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่
ลักษณะของแหล่งน้ำ มีลำห้วยไหลผ่านตำบลโพธิ์ประสาท ดังนี้

ลำห้วยโพธิ์ประสาท ไหลผ่าน หมู่ที่ 5 , 6

ลำห้วยผาลาด ไหลผ่าน หมู่ที่ 10 , 7

ลำห้วยสะพานหิน ไหลผ่าน หมู่ที่ 6 , 8 , 11 , 12

ลำห้วยคีรีล้อม ไหลผ่าน หมู่ที่ 9 , 4 , 12
 
 
   
     
แหล่งน้ำธรรมชาติ มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่

ลำห้วยโพธิ์ประสาท ไหลจากหมู่ที่ 5 ผ่านหมู่ที่ 10

ลำห้วยผาลาด ไหลจากหมู่ที่ 10 ผ่านหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 7

ลำห้วยตะพานหิน ไหลจากหมู่ที่ 6 ผ่านหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12

ลำห้วยคีรีล้อม(ชงโค) ไหลจากหมู่ที่ 9 ผ่านหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2

ลำห้วยเขาหลักชัย ไหลจากหมู่ที่ 3 ผ่านหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 13
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำดื่ม จำนวน 103 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 68 แห่ง

ประปา จำนวน 31 แห่ง

สระน้ำสาธารณะ จำนวน 34 แห่ง