หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 

คู่มือประชาชน


ภาษีป้าย


ภาษีบำรุงท้องที่


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท


คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งแบะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


แนะนำการเสียภาษีโรงเรือน-ป้าย-บำรุงท้องที่

 
  (1)