หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางกุลภาภร ป้อมจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โพธิ์ประสาท
ที่ทำการ อบต.โพธิ์ประสาท
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ประสาท
" โพธิ์ประสาทน่าอยู่ เชิดชูผู้สูงวัย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับทุกองค์กร "
สถานที่เรียนรู้และสินค้า OTOP
ในตำบลโพธิ์ประสาท
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
   
 
ชาวบ้านในตำบลโพธิ์ประสาท มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันด้วย
 
 
   
   
ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.8 % ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีวัดจำนวน 13 แห่ง ผู้นับถือศาสนาอื่นๆ
ร้อยละ 0.2 จำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ โดยมีข้อมูล ศาสนสถาน ดังนี้

วัด มีจำนวน 11 วัด ได้แก่
 

วัดบ่อไทยสามัคคี

วัดบ้านไร่ประชาสรรค์

วัดบ้านไร่เกษตรสวรรค์

วัดเขาหลักชัย

วัดตะเคียนทอง

วัดโพธิ์ประสาท

วัดโค้งสวอง

วัดหนองปลาย

วัดหนองยอ

วัดถ้ำนิรภัยสังฆาราม

วัดคีรีปราสาท

สำนักสงฆ์ 2 แห่ง ได้แก่
 

สำนักสงฆ์เขาแรดใหญ่

สำนักสงฆ์คีรีล้อม
 
 
   
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน มี จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท  

โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์  

โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี  

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง  

โรงเรียนวังทองประชานุกูล  

โรงเรียนโค้งสวอง  
     
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. มี จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1

โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4

โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5

โรงเรียนบ้านโค้งสวอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6

โรงเรียนวังทองประชานุกูล ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 098-594-5961