หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
   
 
ชาวบ้านในตำบลโพธิ์ประสาท มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันด้วย
 
 
   
   
ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.8 % ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีวัดจำนวน 13 แห่ง ผู้นับถือศาสนาอื่นๆ
ร้อยละ 0.2 จำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ โดยมีข้อมูล ศาสนสถาน ดังนี้

วัด มีจำนวน 11 วัด ได้แก่
 

วัดบ่อไทยสามัคคี

วัดบ้านไร่ประชาสรรค์

วัดบ้านไร่เกษตรสวรรค์

วัดเขาหลักชัย

วัดตะเคียนทอง

วัดโพธิ์ประสาท

วัดโค้งสวอง

วัดหนองปลาย

วัดหนองยอ

วัดถ้ำนิรภัยสังฆาราม

วัดคีรีปราสาท

สำนักสงฆ์ 2 แห่ง ได้แก่
 

สำนักสงฆ์เขาแรดใหญ่

สำนักสงฆ์คีรีล้อม
 
 
   
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน มี จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท  

โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์  

โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี  

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง  

โรงเรียนวังทองประชานุกูล  

โรงเรียนโค้งสวอง  
     
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. มี จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1

โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4

โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5

โรงเรียนบ้านโค้งสวอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6

โรงเรียนวังทองประชานุกูล ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7