ท่านต้องการให้ อบต.โพธิ์ประสาท พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
การสื่อสารในตำบล ( 2 )
6.45%
ถนนในหมู่บ้าน ( 5 )
16.13%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 9 )
29.03%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 15 )
48.39%